ДГ №14 "Карлсон"
Детска градина в град София, ж.к. Младост 2

Обучение и възпитание

       Приоритети на детската градина :

  • Създаване на условия за обогатяване на цялостната дейност на ДГ.
  • Ефективно използване на ресурсите – материални, човешки, финансови за       реализиране на основната цел.
  • Използване на интерактивни форми и методи във възпитателно образователния процес и квалификацията.
  • Личностно ориентиран към детето подход.

 

       Обучението и възпитанието на децата в ДГ № 14 „Карлсон”  се осъществява съгласно държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и  утвърдените от Министерството на образованието и науката програми: “Активността на детето в детската градина”  и “Програма за подготвителна група” на МОН.

 

       За индивидуална работа с децата  се използва програмната система на издателство „Изкуства”, и техните технологични продукти за интерактивно обучение. Основната ни цел е създаване на  възможност за осигуряване на равен достъп и качествено образование за децата, чрез организиране на позитивна образователна среда и прилагане на иновативни технологии в контекста на педагогическото взаимодействие, развитие на потенциала на всяко дете чрез изразяване на неговата пълноценна социална реализация.