ДГ №14 "Карлсон"
Детска градина в град София, ж.к. Младост 2

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили временна закрила

Във връзка със ситуацията в Украйна и активирането на Директива 2001/55/ЕО за временна закрила Ви информирам, че насочването и записването на деца и ученицитърсещи или получили временна закрила, в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища е необходимо:

  1. Да се подаде документ от родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика за получаване на временна закрила до Държавната агенция за бежанците (ДАБ), като от ДАБ се получава личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика. Ако детето или ученикът е под 14-годишна възраст, ЛНЧ се вписва в регистрационна карта на родителя. Ако е над 14-годишна възраст, получава самостоятелна регистрационна карта с ЛНЧ.
  2. След получаване на ЛНЧ се подава заявление по образец до началника на Регионално управление на образованието – София-град. Заявлението се подава на място – София, ул. „Антим I” №17, или онлайн на следния електронен адрес – rio_sofia_grad@mon.bg.
  3. Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища се извършва след:

3.1. насочване от началника на РУО на детето или ученика за прием и обучение съответно в детска градина или училище;

3.2. представен в детската градина или училището медицински документ от първичен медицински преглед на детето или ученика, че е клинично здраво/ здрав, издаден от личен лекар;

3.3. провеждане на събеседване и определяне на детето или ученика на подготвителна група или в клас на училищното образование, в който да продължи обучението си, в случай че детето или ученикът не притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (обн., ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г.).

В случаите, когато лицата притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование, са в сила разпоредбите на Наредба №11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Забележка: Поради недостига на места в столичните детски градини насочването към детска градина се извършва след решение на работна група, включваща представители от Столична община и РУО – София-град.

В случай че е подадено заявление в РУО – София-град, но към момента на подаване лицата не са имали ЛНЧ, е необходимо да го представят в РУО – София-град, след издаването му, за да се приложи процедурата по т. 3.