ДГ №14 "Карлсон"
Детска градина в град София, ж.к. Младост 2

Мисия, Визия и Цели

Мисията на ДГ № 14 „Карлсон” е да утвърждава детското заведение като място за интелектуално, емоционално, духовно-нравствено и физическо развитие на всяко дете, с изградено социално поведение и високо самочувствие, с критично мислене, широки интереси и творчески нагласи, съхранило своята национална идентичност и уважаващо индивидуалните и културни различия. Осигуряване на качествена подготовка за училище с прилагане на устойчиви иновативни модели на педагогическо взаимодействие с децата, техните родители и общността.

Визия: Създаване на условия за утвърждаване на детската градина като съвременно учебно-възпитателно заведение, способно да формира емоционален комфорт при пребиваването на децата, знания и личностни умения за активно взаимодействие със социалната среда, развитие на детския личностен потенциал и изграждане на бъдещите граждани на Европа чрез съхраняване на националните ценности и традиции. Координиране на усилията за съвместна дейност с институциите, отговорни за възпитанието на децата и за творческото им развитие. Превръщане на ДГ № 14 в желано и любимо място за децата, с подходящо организирани пространства за игра, образование и общуване.

Стратегически цели:

 Повишаване ефективността на работата в ДГ 14 с цел адаптиране на услугата, която предлага детската градина към все по-големите очаквания на обществеността и родителите за по-качествено възпитание и подготовка на децата от предучилищна възраст чрез: 

- Придобиване и непрекъснато усъвършенстване знанията и уменията на децата, покриване на ДОС.

- Формиране на обща култура на основата на националните и общочовешки ценности, формиране на национално самосъзнание.

- Формиране на нов тип поведенчески модели у децата, в основата на които да залегнат взаимното зачитане и умения да отстояват правата си, достойнство и толерантност, национална идентичност и зачитане правата на всеки.

- Създаване на условия за перманентно повишаване квалификацията на преподавателите с оглед на новите изисквания, поставени пред образованието.

- Завоюване на все по-голямо доверие сред обществеността.

- Утвърждаване чувството за принадлежност и дълг към ДГ от всеки служител и дете.

 

 Приоритети:

1. Повишаване качеството и ефективността на предучилищното образование.

2. Усъвършенстване на системата за квалификация и перманентно обучение на служителите.

3. Утвърждаване на ДГ като учебно-възпитателно , културно и екологично средище.

4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата и нарастващата взискателност на родителите.

5. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата.

6. Взаимодействие с родителската общнаст, сътрудническтво и активни връзки с обществеността.

7. Създаване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на децата чрез ДОД.

8. Развитие и подобрение на външната и вътрешна среда на ДГ.

9. Участие в национални програми и проекти.